REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IZABELA ŁAPIŃSKA

Niniejsza strona zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego Sklep Internetowy firmy Frywolitka sp z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Dymińska 2/112  01-519 Warszawa, NIP 5252750298, działającym pod adresem: www.izabelalapinska.com („Sklep”)  dostarcza towary („Towary”) dostępne na niniejszej stronie internetowej („Strona”). Przed zamówieniem Towaru ze Strony prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Zamawiając Towar zamieszczony na Stronie akceptują Państwo niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Państwa wiążące. Sklep Internetowy IZABELA ŁAPIŃSKA („Sklep”) przechowuje treść Umowy zawartą z Klientem przez okres 12 miesięcy. Korespondencja z Klientem jest prowadzona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w każdej chwili ze Strony. Regulamin reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku otrzymania przez Klienta Towaru wadliwego,

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w www.izabelalapinska.com. Akceptacja Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.izabelalapinska.com.

REGULAMIN

I. Definicje:

Za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawca – rozumie się przez to Frywolitka Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Dymińskiej 2 lok 212, 01-519 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000731505, NIP 5252750298, REGON 380212331;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  www.izabelalapinska.com;

Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich lub w Euro i uwzględniają podatek VAT;

Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą w danym czasie;

Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, ani innym dniem wolnym od pracy. Dzień w którym banki komercyjne w Polsce realizują transakcje płatnicze;

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

Koszt dostawy– to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta jako miejsce dostarczenia Towaru;

Odpowiedzialność Sprzedawcy – oznacza odpowiedzialność regulowaną powszechnymi przepisami prawa oraz treścią niniejszego Regulaminu;

Strona – oznacza niniejszą stronę internetową www.izabelalapinska.com  lub poszczególne podstrony;

Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta zgodne z niniejszym Regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827);

Zamówienie – Zamówienie Klienta złożone w Sklepie w wyniku wypełnienia formularza w celu zakupienia Towaru w Sklepie.

II. Informacje o sklepie internetowym:

W ofercie www.izabelalapinska.com znajdują się produkty Sprzedawcy. W szczególności odzież. Na stronie produktu oprócz jego nazwy, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji, zazwyczaj znajdziesz informację o rzeczywistych wymiarach produktu.

Ceny w sklepie internetowym www.izabelalapinska.com podawane są w wysokości brutto. Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

www.izabelalapinska.com dba o prawa konsumenta i dokłada wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem www.izabelalapinska.com z Klientami, będącymi konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są tłumaczone na korzyść konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo maja przepisy prawa.

III. Rejestracja oraz warunki składania Zamówień

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu;
  • składający Zamówienie bez rejestracji, a z podaniem wymaganych informacji do celów realizacji Zamówienia
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje Klient po wykonaniu następujących czynności:
  • Wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła);
  • Dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.
 4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę ”.
 5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku: „Zamawiam i płacę” – akceptując dane niezbędne do zrealizowania zamówienia
 6. W Zamówieniu Klient powinien wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT, jeśli są inne niż dane Klienta.
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.izabelalapinska.com, dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie;
 8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 9. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rozmiar i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy.
 10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy, zawierającą numer Zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 15. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 16. Konto Klienta zarejestrowane na izabelalapinska.com stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez Sprzedawcę na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili.

Konto klienta przyśpiesza proces składania zamówienia w www.izabelalapinska.com oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak:

IV. Płatność

 1. Klient może skorzystać jedynie z następujących metod płatności:
  • Przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy podany poniżej na konto w walucie w jakiej dokonano zakupu;
  • Przy pomocy i za pośrednictwem systemu bezpiecznych przelewów – Przelewy24 (karty płatnicze);
  • Przy pomocy i za pośrednictwem systemu PayPal (dotyczy transakcji w walucie EUR)
  • Płatność za pobraniem (płatne u Dostawcy)
 2. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych dla Klientów z Polski i w EURO dla Klientów spoza Polski.
 3. W przypadku płatności realizowanej wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  1. Imię i Nazwisko Klienta lub Firmę Klienta,
  2. Numer Zamówienia.
   Należność za Produkt należy przelać na rachunek bankowy
   Odbiorca: Frywolitka Sp.z o.o.
   Dymińska 2/112
   01-519 Warszawa, Polska

Konto dla Klientów z Polski (PLN):

Bank: Alior Bank

Numer konta: 54 2490 0005 0000 4520 6134 4369

Konto dla Klientów spoza Polski (EUR):

nazwa banku Bank: Alior Bank

Swift/BIC: ALBPPLPW

IBAN: PL 63 2490 0005 0000 4600 2185 0191

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie może zostać anulowane.
 2. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Własność zamówionego produktu przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie Sprzedawcy jego ceny.

V. Realizacja Zamówień i Dostawa

 1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 3.  Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  • wskazujących na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
  • gdy Cena za Towar lub jego dostępność jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu informatycznego,
 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę.
 6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
 9. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 10. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 11. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
  • Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
   płatne dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia przez Dostawcę
  • Bezpłatny odbiór w Showroomie IzabelaLapinska w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 40/5, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny pod numerem telefonu +48 608314226 lub poprzez email: shop@izabelalapinska.com
 12. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;
 13. Koszty dostawy ponosi Klient i są one podawane na stronie internetowej przy składaniu Zamówienia;
 14. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;
 15. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad;
 16. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o zaistnieniu takiego zdarzenia;
 17. Termin realizacji dostawy: dostawa realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy. Czas dostawy maksymalnie  3 dni robocze na terenie Polski oraz maksymalnie 7 dni roboczych na terenie EU;
 18. Realizacja zamówienia w Sklepie wynosi do 5 dni roboczych, liczone od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Do tego czasu należy dodać czas jaki potrzebuje Dostawca na dostarczenie przesyłki;
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych;
 20. Wszystkie Towarów przygotowane do wysyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę a opakowanie jest oznaczone naklejonym logo i hologramem Sprzedawcy. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonymi naklejkami wskazującymi na ingerencję osób trzecich w przesyłkę Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki i zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę;
 21. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy Towaru Sprzedawca nie odpowiada za czas dostawy Towaru do Klienta. W sytuacji, gdy adres dostawy produktu jest uznany przez Dostawcę jako szczególnie utrudniony, nietypowy lub połączony z nadmiernymi kosztami Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, aby uzgodnić dodatkowy koszt Dostawy Towaru do Klienta;
 22. Jeżeli www.izabelalapinska.com działając przez Dostawcę opóźnia się z realizacją zamówienia (tj. jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane mimo upływu 30 dni od dnia jego złożenia), Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

VI. Odstąpienie od Umowy

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, Klient będący konsumentem może terminie 14 dni od dnia dostarczenia do niego towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 2. Klient odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  • pocztą tradycyjną, na formularzu, stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu znajdujący się tutaj
  • drogą elektroniczną na adres email: shop@izabelalapinska.com przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy z Załącznika dostępnego tutaj,
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 6. Zwracany lub wymieniany Produkt:
  • powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę,
  • powinien być kompletny,
  • posiadać metki i zabezpieczenia.
  • nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Powyższe wymagania co do zwrotu Produktu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
 8. Zwrot Towaru następuje na adres:
  Showroom IzabelaLapinska
  Mokotowska 40/5
  00-543 Warszawa
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   oraz w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 13. Zważywszy, że Sprzedawca poinformował Konsumenta o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania;

VII. Reklamacja Towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego rozdziału („Reklamacja Towaru”) nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  • reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji należy odesłać na adres:
   Showroom IzabelaLapinska; ul. Mokotowska 40/5; 00-543 Warszawa
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Showroom IzabelaLapinska; ul. Mokotowska 40/5; 00-543 Warszawa, , shop@izabelalapinska.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 1. Klient wypełniając formularz zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.)
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności

X. Postanowienia dodatkowe

Logi serwerowe

Zebrane logi serwerowe przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocowych w administrowaniu stroną internetową www.izabelalapinska.com;

Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową www.izabelalapinska.com. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową www.izabelalapinska.com;

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.izabelalapinska.com i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.izabelalapinska.com), to:

 1. Urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,
 2. Przeglądarka internetowa,
 3. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,
 4. Posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,
 5. Programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez izabelalapinska.com do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

Treści bezprawne

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta w ramach sklepu internetowego www.izabelalapinska.com treści o charakterze bezprawnym.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do strony internetowej www.izabelalapinska.com, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo Sprzedawcy oraz innych treści i elementów, przysługują Sprzedawcy;

W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.izabelalapinska.com lub jej części bez zgody Sprzedawcy.

Zmiany Regulaminów

Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminów sklepu internetowego www.izabelalapinska.com w razie:

W razie zmiany Regulaminu, Sprzedawca opublikuje nowy Regulamin na stronie www.izabelalapinska.com, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu.

W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, zawartej ze Sprzedawcą, której dotyczy zmiana Regulaminu.

Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on Sprzedawcy (pisemne lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go ze Sprzedawcą, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszyć praw nabytych przez klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą Przed zmianą Regulaminu).

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym megaled.pl a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Sprzedającego a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Sprzedającego;
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
 3. Niniejszy Regulamin oraz Umowa i wszystkie zobowiązania wynikające z Regulaminu oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej;
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia;
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 roku;

XII. Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone osobiście, za pomocą listu poleconego lub za pomocą listu z potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną oraz skierowane do odpowiedniej osoby na ostatni znany drugiej stronie adres. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e-maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.